Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Därutöver ingår förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse, Finansinspektionens föreskrifter (2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare, Finansinspektionens föreskrifter (2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer, samt i Finansinspektionens föreskrifter (2005:11) om försäkringsförmedling.

I remissen anges att föreskrifterna bland annat innehåller nya krav på företagens sårbarhetsanalys och riskanalys, identitetskontroll, bevarande av handlingar och uppgifter, funktioner för regelefterlevnad och intern kontroll samt egenskaper hos det visselblåsningssystem som företagen ska ha.

 

Taggar:

penningtvätt