Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om ett kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden samt till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter om ett kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Inspektionen föreslår också en ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag. Syftet med förslagen är att säkerställa likviditetsbuffertar och transparens avseende likviditetsrisker.

Det föreslagna likviditetskravet ska omfatta bl.a. banker och andra kreditinstitut med en balansomslutning som är större än 100 miljarder kr (för närvarande åtta kreditinstitut). Kravet innebär att företagets likvida medel ska uppgå till minst företagets viktade nettokassautflöde under de nästkommande 30 kalenderdagarna. Enligt förslaget ska företagen månadsvis rapportera uppgifter till Finansinspektionen om sitt innehav av likvida tillgångar per balansdagen samt kassautflöden och kassainflöden under de närmaste 30 kalenderdagarna från balansdagen. Det underlag som företagen använder för sin rapportering ska de dokumentera och hålla tillgängliga under minst ett kalenderår.