Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Finansinspektionen föreslår att det kontracykliska buffertvärdet ska vara 1,0 procent. Värdet fastställs i föreslagna nya föreskrifter.

Den kontracykliska kapitalbufferten är ett tidsvarierande kapitalkrav vars huvudsakliga syfte är att förstärka företagens motståndskraft. Skälet till att kapitalkravet varierar över tid är att det på ett effektivt sätt ska kunna säkerställa att banksystemet i sin helhet har tillräckligt med kapital för att upprätthålla flödet av krediter till realekonomin även när störningar i det finansiella systemet skulle kunna ge upphov till en kreditåtstramning. Föreskrifterna syftar till att på ett lagenligt, tydligt och strukturerar sätt besluta om och kommunicera Finansinspektionens löpande beslut om det kontracykliska buffertvärdet. Allt detta är ett led i genomförandet av kapitaltäckningsdirektivet i svensk rätt. Sverige är skyldigt att genomföra kapitaltäckningsdirektivets regler om bland annat kontracykliska kapitalbuffertar. Vilka buffertvärden som vid varje tidpunkt ska tillämpas är dock ett nationellt beslut.