Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Remissen innehåller Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Av remissen framgår att reglering, riskhantering och kontroll idag regleras framförallt genom Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag och Europeiska bankmyndighetens riktlinjer för intern styrning (GL 44). Enligt förslagsställaren är området centralt för den finansiella stabiliteten varför det inte anses tillräckligt att företagens verksamhet bara regleras genom allmänna råd. De allmänna råden och riktlinjerna görs därför i utvalda delar om till bindande regler i föreskriftsförslaget.

De nya reglerna avser bland annat kreditinstituts allmänna organisatoriska krav, styrelsens och den verkställande direktörens ansvar och uppgifter, företags riskhantering och kontrollfunktioner. Föreskriftsförslaget innehåller även regler om regelefterlevnad, regler om funktionen för internrevision, samt vad som gäller för uppdragsavtal.

Taggar:

kreditinstitut