Yttrande över folkhälsomyndighetens underlag för fastställande av myndighetens avgifter i förordning (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Regelrådet finner att konsekvensutredningen på ett tillfredsställande sätt redogjort för förslagets syfte och bakgrund, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, överensstämmelse med EU-rätten, tidpunkt för ikraftträdande och behov av särskilda informationsinsatser, berörda företag utifrån storlek, antal och bransch, påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på företag i andra avseenden och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning. Regelrådet finner dock att konsekvensutredningens beskrivning av påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag brister av de anledningar som nämns under den berörda delen.
Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag