Yttrande över Fondskatteutredningens promemoria Ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare

I promemorian föreslås att investeringsfonder, såväl värdepappersfonder som specialfonder, fortsättningsvis inte ska vara skattskyldiga enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomst av tillgångar som ingår i fonden och att den som äger andelar i svenska eller utländska investeringsfonder ska schablonbeskattas i förhållande till värdet på de egna andelarna. Vidare föreslås att utländska investeringsfonder som hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) undantas från skyldigheten att betala kupongskatt på utdelning och att deklarationsskyldigheten för fondbolag och förvaringsinstitut avseende investeringsfonder slopas. Förslagen -som syftar till att skattebelastningen ska bli densamma oavsett om de skattskyldiga väljer svenska eller utländska investeringsfonderföranleder ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen (1970:624) samt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.