Yttrande över Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden (SOU 2023:20)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär att ett förbud mot bottentrålning i skyddade områden, med möjlighet till undantag, ska införas. Det föreslås även ändrade regler i en del andra avseenden, exempelvis avseende ersättning för enskilda fastighetsägare där fastigheten inbegriper vatten där fiskerätter förändras.

Regelrådet finner att bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd och förslagets överensstämmelse med EU-rätten har beskrivits tillräckligt tydligt. Även redovisningen av särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser håller tillräcklig kvalitet. Beskrivningen av berörda företag och hur tidsåtgång, kostnader och verksamhet för dessa påverkas är tillräcklig även om det i förekommande fall hade varit önskvärt med förtydliganden. Detsamma gäller för beskrivningen av påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag. Avsaknad av redovisning av regleringens påverkan på företag i andra avseenden är godtagbar utifrån förutsättningarna i ärendet. När det gäller särskild hänsyn till små företag bedömer Regelrådet att denna aspekt inte har redovisats tillräckligt tydligt. Den bristen är emellertid inte av sådan vikt att den blir styrande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

I sitt ställningstagande har Regelrådet beaktat att det framgår av konsekvensutredningen att utfallet av ett förbud rimligen i hög grad kommer att bero på hur undantagsmöjligheter kommer att tillämpas vilket inte är känt i dagsläget. Samtidigt har ett scenario helt utan undantag från förbud, med maximal påverkan för företag, och ett scenario med en i sak oförändrad situation för företagen beskrivits tillräckligt väl. Regelrådet har också uppfattningen att även om beskrivningen av företagens antal ansågs tillräcklig i detta fall hade det varit önskvärt om den hade kunnat göras tydligare.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag