Yttrande över Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och förslag till ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

I sak anges förslaget innebära att det införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter
om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen om yrkesförarkompetens. Det föreslås också ändringar av förordningen om yrkesförarkompetens som utökar möjligheterna till distansutbildning.