Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om assistansersättning (FKFS 2016:4). Förslaget innehåller bland annat nya bestämmelser avseende vilka uppgifter som ska redovisas på varje räkning när utbetalning sker i efterskott. Uppgifterna ska lämnas inför varje månadsavstämning till skillnad från idag, vid förskottsbetalning, då uppgifterna lämnas i slutet av beviljandeperioden vilken i normalfallet är sex månader. Samt även en ny bestämmelse avseende hur assistansersättningen ska betalas ut när en beviljandeperiod innehåller både efterskotts- och förskottsbetalning. Detta är enligt förslagsställaren främst aktuellt i samband med övergången till efterskottsbetalning. Förslaget innehåller även en bestämmelse om att redovisning av lämnad assistans ska ske kronologist, det vill säga att månaderna under vilken assistans lämnats ska redovisas i rätt ordning för att utbetalning ska kunna ske. Förslaget innehåller vidare redaktionella ändringar och tillägg, jämfört med gällande föreskrifter, avseende bland annat handlingar som krävs för utbetalning av assistansersättning för assistans som utförs före beslut om assistansersättning samt återbetalning av assistansersättning.