Yttrande över förslag om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder

Finansinspektionen föreslår omfattande ändringar i föreskrifterna (FFFS 2008:11) om investeringsfonder (fondföreskrifterna) för att genomföra de delar av det nya EU-direktiv som innehåller regler för fondföretag, UCITS IV1 , och som inte genomförs genom lagändringar 2 . De nationella lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa reglerna i UCITS IV-direktivet ska börja gälla senast den 1 juli 2011. För genomförande av direktivet har EU-kommissionen antagit ytterligare direktiv och förordningar. 3 Det övergripande syftet med regleringen är att öka möjligheterna till effektiv förvaltning av värdepappersfonder, att göra det enklare för fondförvaltare att verka i andra medlemsstater än den egna medlemsstaten och att förbättra informationen till investerare.