Yttrande över förslag om ändringar i Lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar energi, m.m.

Näringsdepartementets remiss innehåller en rapport från Energimyndigheten om förslag på ändring i lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och i ellagen (1997:857). Syftet med föreslagna lagändringar är att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Införandet av ett system med ursprungsgarantier är enligt Energimyndighetens rapport en direkt följd av direktivet.