Yttrande över förslag om föreskrifter om slakteriers rapportering avseende slaktade djur

Regelrådet delar Statens jordbruksverks uppfattning att de föreslagna ändringarna inte leder till ökade administrativa kostnader för företag.

Regelrådet anser att genomförd konsekvensutredning i allt väsentligt uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.