Yttrande över förslag på ändrade djurskyddsföreskrifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i sju olika föreskrifter.

I Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:6) om odling av fisk införs ett undantag från kravet på ljusinsläpp i fiskodlingar.

I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:18) om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m. görs flera ändringar. Bland annat ändras definitionen av begreppet ”fångbås”, vissa måttföreskrifter införs samtidigt som måttbestämmelserna för fri öppning till ätplats tas bort.

Vad gäller Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:23) om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. föreslås ändrade krav för att godta avvikelser från måttbestämmelser, såväl som ändringar vad gäller begreppet ”forcerad ventilation” och ett nytt gränsvärde för mekaniskt buller i kalkonstallar. Förslaget innehåller även ändrade dokumentationskrav för vissa slaktkycklinguppfödare och förslag till tydligare bestämmelser för gränsvärdet för mekaniskt buller i slaktkycklingstallar.

Remissen innehåller också justeringar i Staten jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:52) om vissa ärendens handläggningstid och besluts giltighetstid inom djurområdet, till följd av den nya djurskyddslagen och den nya djurskyddsförordningen.

Utöver detta innehåller remissen ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:19) om djur i undervisning där definitionen av begreppet ”strutsfåglar” ändras vad gäller det latinska namnet på emu.

Slutligen innehåller remissen ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:20) om grishållning inom lantbruket m.m, Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:21) om fårhållning inom lantbruket m.m.; Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:22) om gethållning inom lantbruket m.m.; där förslaget i korthet innebär att föreskrifternas titlar ändras.

Regelrådets granskning fokuserar på de delar av förslaget som bedöms ge effekter av betydelse för företag.

Det bakomliggande förslaget

Förslag