Yttrande över förslag till ändrade djurskyddsföreskrifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i fyra av Jordbruksverkets djurskyddsförfattningar

·       Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:12) om förprövning (saknr L35)

·       Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:12) om hästhållning (saknr L 101)

·       Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:23) om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. (saknr L 111)

·       Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:4) om cirkusdjur (saknr L 116)

Det bakomliggande förslaget

Förslag