Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningssystem för värdepappersbolag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Ändringsförslagen genomför framför allt delar av direktiv 2019/2034/EU om tillsyn av värdepappersföretag och kompletterar förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Ändringarna innebär bl.a. följande:

–          Beträffande gränsvärden för koncentrationsrisk, möjlighet för värdepappersbolag att delvis undanta exponeringar mot säkerställda obligationer och exponeringar mot ett annat koncernföretag, under vissa förutsättningar,

–          Krav på rapportering, omräkning från utländsk till svensk valuta och dokumentering av principerna för omräkning och underlaget för rapportering,

–          krav på dokumentation av företagets interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess,

–          mer preciserade krav på vad som ska beaktas i riskhanteringen,

–          vissa organisatoriska krav för värdepappersbolag, såsom krav på kontroller, system, rutiner, processer och dokumentation,

–          nya bestämmelser om ersättningssystem, exempelvis rörande ersättningspolicy, företag som får extraordinärt offentligt finansiellt stöd, ersättningskommitté och rapportering av uppgifter om personer med särskilt hög inkomst,

–          rapporteringskrav för tredjelandsföretag med filial i Sverige,

–          krav på moderföretag att årligen offentliggöra en beskrivning av sin rättsliga struktur samt styrnings- och organisationsstruktur för värdepapperskoncernen,

–          i beräkningen av kapitalkrav, specificering av poster som ska ingå i beräkningen av fasta omkostnader,

–          för fondbolag och AIF-förvaltare som ingår i en konsoliderad situation, vissa justeringar i kraven på innehåll i verksamhetsplanen och uppgifter som företagens ägare ska lämna.

Förslagen innebär ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar och (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse, samt en rad följdändringar i 13 andra föreskrifter. Förslaget innehåller även nya föreskrifter om skyldighet för företag som driver värdepappersrörelse genom filial i Sverige och hör hemma utanför EES samt om upphävande av (FFFS 2018:9) om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag. Flertalet förslag föreslås träda i kraft den 7 juli 2021 och ett fåtal den 29 juni 2021.