Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om resolution

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution. Ändringarna innebär ett införande av ett krav på vissa svenska företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution att upprätta ett register över finansiella avtal. Förslaget innehåller också bestämmelser om vad registret ska innehålla samt när och på vilket sätt de berörda företagen ska lämna uppgifter ur registret till Riksgälden.

Det bakomliggande förslaget

Förslag