Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen finns bland annat förslag på att föreskriva om:

  • ett skriftligt åtagande att föra register över namnen och adresserna till de enheter som mottar produkter samt över de kvantiteter av de specifika produkterna som sålts eller levererats[1]
  • att bilagan till föreskrifterna ändras på så vis att de underlag som ska lämnas in till stöd för ansökan om utbetalning motsvarar det skriftliga åtagandet enligt 4 §.
  • bestämmelserna i 6 § första stycket ändras på så vis att stöd lämnas för 84 procent av mängden inköpt mjölk som redovisas i ansökan om utbetalning.
  • bestämmelser om att stödsökande som omfattas av förfaranden för offentlig upphandling ska följa lagen (2016:1145) om offentlig upphandling för de inköpta produkterna för att få stöd för dessa produkter förs in genom en ny paragraf, 13 §
  • bestämmelser om vilka underlag som de stödsökande som omfattas av förfaranden för offentlig upphandling ska ge in till stöd för ansökan om utbetalning förs in genom en ny paragraf, 9 a §, och en ny bilaga, bilaga 2
  • beteckningen på nuvarande bilaga ändras till bilaga 1 och bestämmelserna i 9 § ändras på så vis att ordet ”bilagan” byts ut till ”bilaga 1”,
  • att bestämmelserna i 8 § första stycket ändras på så vis att perioden för ansökan om utbetalning börjar den 1 september i stället för den 1 augusti[2], samt
  • att beloppsgränsen om 100 euro också ska gälla stödet för mjölk till skolelever[3]

I konsekvensutredningen framgår att ändringarna planeras träda i kraft den 1 augusti 2022.

[1] Delen föreslås föras in i 4 § första stycket 2 på så vis att det där läggs till att ansökan ska innehålla sökandes åtagande om att uppfylla de krav som anges i artikel 6.2 i förordning (EU) 2017/40.

[2] Det uppges i konsekvensutredningen att detta föreslås med anledning av att om ansökningsperioden kortas ner med en månad skulle Jordbruksverket inte behöva lika stora marginaler och en större del av de budgeterade medlen skulle kunna betalas ut till de stödsökande.

[3] I konsekvensutredningen anges att Jordbruksverket genom ett bemyndigande från regeringen i återkravsföreskriften (SJVFS 2017:21) har föreskrivit att stödmottagare inte ska betala tillbaka återkravsbelopp som under ett stödår är 100 euro eller lägre.

Det bakomliggande förslaget

Förslag