Yttrande över förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändring i Boverkets byggregler (2011:6) så att de krav som infördes på rumsvärmare vid regeländringen år 2017 återtas för produktgruppen köksspisar genom att köksspisar stryks i den tabell i avsnitt 6:7412 som anger reglerade produktgrupper. Ändringen innebär att varken installationer av nyproducerade eller begagnade köksspisar ska omfattas av utsläppskrav.

 Därutöver görs mindre ändringar i avsnitt 3, 6 och 7. Ändringarna berör avsnitten 3:144 Hissar och andra lyftanordningar, 6:53 Fuktsäkerhet, 6:5322 Dränering, 6:743 Skorstenshöjd och 7:12 Definitioner. I huvudsak rör det sig om en uppdatering av hänvisningar.