Yttrande över förslag till ändring av Boverkets föreskrifter (2007:4) om energideklaration för byggnader

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter (2007:4) om energideklaration för byggnader (BED). Förslaget följer av ändringar i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader samt plan- och byggförordningen (2011:338). Det anges att ändringarna gäller inspektioner av uppvärmningssystem eller kombinerade uppvärmnings- och ventilationssystem samt luftkonditioneringssystem och kombinerade luftkonditionerings- och ventilationssystem. Inspektioner ska göras om den nominella effekten överstiger 70 kilowatt. Ändringarna anges i huvudsak utgöras av nya paragrafer som preciserar nya lydelser i lagen och förordningen om energideklarationer för byggnader. Ändringarna berör bland annat fastställande av nominell effekt i uppvärmningssystem eller luftkonditioneringssystem och möjlighet till undantag från krav på inspektion.