Yttrande över förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

Remissen innehåller Hav- och vattenmyndighetens förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter om resurstillträde och kontroll på fiskets område. Förslaget är ett komplement till Rådets förordning (EG) nr 1224/2009, i den s.k. kontrollförordningen, och dess genomförande förordning (EU) nr 404/2011 som bl.a. innehåller regler om vägning av fiskeriprodukter. Enligt kontrollförordningen ska medlemsstater se till att fiskeriprodukter vägs enligt system som är godkända av behörig myndighet. Vidare ska alla vägningssystem kalibreras och förseglas i enlighet med nationella system. Som huvudregeln föreslås att fångsten ska vägas vid landning. Därtill ges möjlighet att till Havs- och vattenmyndigheten anmäla undantag från huvudregeln i tre olika särfall exempelvis vägning ombord. Vidare ges regler om olika mättekniker och att vägningsansvarig i vissa fall ska tillåta Havs- och vattenmyndigheten att utföra stickprovskontroll. Slutligen föreslås regler om förande och rapportering av vägningsjournal.