Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. Ändringen följer av förestående ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Ändringen i lagen gör det möjligt att byta ut fler läkemedel som förskrivits utanför läkemedelsförmånerna mot läkemedel som ingår i förmånerna. Som en följd av detta måste Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) utöka indelningen av utbytbara läkemedel i förpackningsstorleksgrupper, så att även läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna blir indelade, och att dessa indelningar förs över till E-hälsomyndighetens
it-system. Detta för att öppenvårdsapotekens it-system ska kunna identifiera vilka förskrivna läkemedelsförpackningar utan förmån som kan bytas mot förpackningar som ingår i förmånerna och till vilka förpackningar utbytet i så fall ska kunna ske. Av motsvarande skäl behöver även utbytbara läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna, men som inte har generisk konkurrens (det vill säga inom det så kallade parallellutbytet; utbytet med stöd av 21 § andra stycket förmånslagen) delas in i förpackningsstorleksgrupper.

I övrigt föreslås vissa förtydliganden som inte innebär ändringar i sak.