Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar, som tagits i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Transportstyrelsen föreslår att föreskrifter (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar, som tagits i bruk den 1 juli 2010 eller senare ändras så att krav införs på hytthållfasthet för lastbilar. Utökade krav införs vidare för bussar som bland annat innefattar ökad tillgänglighet för passagerarna, bättre fungerande nödutgångar och släckutrustning i motorutrymme. Utökade krav införs även gällande bussars brinnegenskaper till att även täcka material i motorutrymme och elinstallationer.

Därutöver föreslås att sådant som företag hittills återkommande har behövt ansöka om dispens för nu regleras på sådant sätt att dispens inte längre behöver sökas. Dispensärendena har avsett sådant som till följd av att föreskrifterna har varit omöjligt att uppfylla, har hindrat trafiksäkrare lösningar eller medfört onödiga kostnader för företagen. Regleringen innebär:

Ett förtydligande om att varken larmanordningarna lykta eller ljud får monteras på andra fordon än utryckningsfordon.
Att fordon med lös- eller lastväxlarflak får undantas från krav på stänkskydd (skärmar).
Att låga fordon får undantas från krav på breddmarkeringslyktor.
Att bärgningsfordon tillåts ha extra belysning baktill.
Att rutor i bilar och släpvagnar som är placerade i områden som under färd är skilda från förare eller passagerare, exempelvis manskapsbodar, får vara av samma typ som rutor i husvagnar.
Att kanadensiska standarder enligt Canadian Motor Vehicle Safety Standards (CMVSS) läggs till som kravalternativ för fordon som tillverkas i stora serier för tredje land inom områden som bedömts likvärdiga med idag gällande krav genom amerikanska Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS).
Slutligen förtydligas undantag för ”fordon avsedda för särskilda ändamål” i enlighet med EU:s direktiv 2007/46/EG. Undantag avseende mobilkranar och rullstolsanpassade fordon förs in i föreskrifterna och undantagen för försvarsmaktens fordon justeras.