Yttrande över förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien samt förslag till ändrade regler avseende kontroll av mobila livsmedelsanläggningar

Regelrådet delar Livsmedelsverkets uppfattning att förslagen leder till minskade administrativa kostnader och förenklingar för företag. Regelrådet tillstyrker därför förslagen.

Det bakomliggande förslaget

190.zip ()