Yttrande över förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien samt förslag till ändrade regler avseende kontroll av mobila livsmedelsanläggningar

Regelrådet delar Livsmedelsverkets uppfattning att förslagen leder till minskade administrativa kostnader och förenklingar för företag. Regelrådet tillstyrker därför förslagen.