Yttrande över förslag till ändring i dels Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2002:17) om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik, dels Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord

Remissen innehåller ett förslag till ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2002:17) om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik och ett förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord. Ändringarna är en följd av Europeiska kommissionens direktiv 2010/36/EU och består framför allt i nya krav på konstruktion av och utrustning på vissa typer av passagerarfartyg. Huvudsyftet med förslagen är att öka säkerheten ombord.