Yttrande över förslag till ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:2) om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker resp. (FoHMFS 2014:5) om statistiska uppgifter avseende servering

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Folkhälsomyndigheten samlar årligen in uppgifter från innehavare av serveringstillstånd respektive tillverkare och partihandlare av alkoholdrycker. I den s.k. restaurangrapporten ska det varje år lämnas uppgifter om prissättning, omsättning för mat och alkoholdryck och inköpta volymer och i statistikrapporten ska uppgifter om försäljning, import, export och tillverkning lämnas. Sedan den 1 juli 2019 regleras en ny alkoholprodukt, alkoholdrycksliknande preparat, i alkohollagen (2010:1622). Folkhälsomyndigheten bedömer att även den ska omfattas av den årliga statistikinhämtningen och föreslår därför ändringar i de aktuella föreskrifterna. Utöver dessa ändringar föreslås att befintliga bilagor ersätts med en skrivning i föreskrifterna om vilka uppgifter som ska rapporteras till myndigheten och vissa omformuleringar avseende hur rapporteringen ska gå till införs.