Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter om presstöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i föreskrifterna (MPRTS 2016:1) om presstöd i 1 kapitlet, 9, 10 och 14 §§.

I sak föreslår myndigheten vissa förtydliganden och förändringar gällande högsta tillåtna omfattning av gåvoabonnemang och arbetsgivarexemplar i tidningarnas totala abonnerade upplaga. Det föreslås även viss revidering av bestämmelsen om lösnummerförsäljning.

Taggar:

presstöd