Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändringar i föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin.

Förslaget innefattar ett 60-tal ändringar i ett 50-tal paragrafer. De ändringar som förslagsställaren särskilt nämner i sin sammanfattning är följande:

Genom förslaget införs en reglering av bekämpning av trakékvalster i föreskrifterna. Vidare tas den särreglering som funnits gällande varroakvalster i Gotlands län bort.

Smittförklaring på församlingsnivå ersätts med inrättande av skyddsområde och övervakningsområde som utgår från den smittade eller angripna bigårdens läge. Detta minskar det geografiska område som omgärdas av restriktioner på grund av amerikansk yngelröta.

Ordningen för smittförklaring ändras så att hantering av utbrott av amerikansk yngelröta och trakékvalster får två lager. Det innebär inrättande av ett skyddsområde på tre kilometer runt bigården och att det vid behov kan inrättas ett, normalt sett tio kilometers, övervakningsområde runt bigården.

Reglerna om tillståndsbevis till biodlare tas bort så att bevisen inte längre ska klistras på bikupor med mera som ska flyttas. Det blir med detta inte längre möjligt för tillsynsmän att överlåta till biodlare att klistra bevisen och komplettera dem med uppgifter.

Dubbelregleringar mot bisjukdomsförordningen (1974:211) tas bort och begrepp ändras så att de bättre stämmer överens med vedertagna begrepp inom smittskydd.

De ändringar som enligt konsekvensutredningen medför kostnadsförändringar för berörda företag är följande:

Kravet på att biodlare vart tredje år ska anmäla var bisamhällen är uppställda ersätts med krav på initial anmälan och därefter anmälan vid förändring.

Ändringar görs så att biodlare i mindre utsträckning än idag behöver kontakta tillsynsman för att få tillstånd att flytta bisamhällen.

Reglerna ändras så att biodlare inte behöver ansöka om dispens hos Jordbruksverket för att få flytta drottningar till en högre zon för varroakvalser eller till ett område där kvalster inte är konstaterade.

Istället får en tillsynsman ge tillstånd för detta.

Det blir tillåtet att flytta drönare för spermatappning utan att en tillsynsman först behöver undersöka bisamhället.

Det blir möjligt att få tillstånd att flytta begagnade bibostäder och begagnade biodlingsredskap ut från ett smittförklarat område utan att tillsynsmannen undersöker dessa saker.