Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (SKVFS 2014:7) avseende säkerhet i vissa fall och i föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs, med flera

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen avser förslag till ändring i föreskrifter (SKVFS 2014:7) avseende säkerhet enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi samt förslag till ändring i föreskrifter (SKVFS 2014:06) om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs. Remissen avser även förslag till nya föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik.

 

Till följd av regeringens proposition 2020/21:112 ”En heltäckande tobaksbeskattning — för ökad tydlighet och enhetlighet” föreslås ändring av Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2014:7. Propositionens förslag innebär att en säljare som säljer snus, tuggtobak eller övrig tobak till Sverige genom distansförsäljning ska vara anmäld hos Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som sänds från det andra EU-landet. Den som bedriver eller avser att bedriva distansförsäljning vid mer än enstaka tillfälle av tuggtobak eller övrig tobak kan ansöka om godkännande som registrerad distansförsäljare. Även en registrerad distansförsäljare ska ställa säkerhet för betalning av skatten på den tobak som säljs från det andra EU-landet. Slutligen föreslås att den som inte är godkänd lagerhållare och som från annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak ska anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på tobaken. Skatteverkets föreslagna ändring av SKVFS 2014:7 avser bestämmelser om vilka alternativa former av säkerhet som ska vara godkända för distansförsäljare av snus, tuggtobak och övrig tobak.

 

Enligt ny bestämmelse i år i lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter samt enligt förslag till lag (1994:1563) om tobaksskatt (regeringens proposition 2020/21:112) framgår att skattepliktiga tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter som ägs av en godkänd lagerhållare och som förstörs under tillsyn av Skatteverket inte ska beskattas. Det nu remitterade förslaget till ändring i SKVFS 2014:6 avser vilka åtgärder som godkända lagerhållare har att vidta för att skattepliktiga varor eller produkter som förstörs ska anses ha förstörts under tillsyn av Skatteverket.  Enligt förslaget ska den som avser att förstöra skattepliktiga nikotinhaltiga produkter under tillsyn av Skatteverket anmäla detta skriftligen till Skatteverket. Det föreslås att anmälan ska göras av den godkände lagerhållaren.

Förslaget avseende nya föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik innebär att särskilda bokföringsregler införs för exportbutikers försäljning enligt lag (1999:445) om exportbutiker. Vissa centrala begrepp definieras för att avgränsa tillämpningen till den egentliga exportbutiksverksamheten. Vissa krav införs på bokföringen vid försäljning till tredjelandspassagerare som innebär att verifikationer bevaras med uppgifter från färdhandlingen som visar avreseflygplats där exportbutiken är belägen, ankomstflygplats i tredjeland, flygnummer och datum och tidpunkt för försäljningen. Med anledning av de föreslagna ändringarna kommer de föreskrifter om beslutats genom Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2001:7) att upphävas.

Taggar:

punktskatt