Yttrande över förslag till ändring i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel respektive ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändringar i förordningen (2014:424) om bekämpningsmedel så att en ny definition av behörighetsklass 3 införs, liksom en ny behörighetsklass 4. Indelningen i behörighetsklasser görs utifrån den kunskap som krävs för att använda medlen, beroende på medlens farlighet och hur de är avsedda att användas. Klass 3 gäller idag för de medel som inte ska hänföras till klass 1 eller 2, det vill säga kan användas även icke yrkesmässigt och utan utbildning. Avsikten med en justering av behörighetsklass 3 är att användningen av vissa av de medel som idag hänförs till denna klass i fortsättningen ska kräva att konsumenten har kunskap, vilket innebär krav på utbildningsbevis för användning av sådana medel. Dock ska det inte krävas den särskilda kunskap som gäller för klass 1 och 2 och som innebär att man måste ha gått den utbildning som berättigar till ett användningstillstånd. Den nya behörighetsklassen 4 ska som utgångspunkt gälla för biologiska växtskyddsmedel för så kallade lågriskmedel och för medel som är tillåtna för ekologisk odling. Den slutgiltiga bedömningen av vilka medel som ska hänföras till klassen ska göras av Kemikalieinspektionen.

Förslaget avser även begränsningar gällande vilka växtskyddsmedel som får överlåtas till och användas av personer utan utbildningsbevis. För överträdelse av de föreslagna begränsningarna föreslås miljösanktionsavgifter. Vidare föreslås att yrkesmässig användning av växtskyddsmedel på tomtmark med bostadshus och i koloniträdgårdsområden dit allmänheten har tillträde ska kräva kommunalt tillstånd. Gällande systemet för utbildning i säker hantering av bekämpningsmedel får Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket det övergripande ansvaret för att utbildning i säker hantering av biocidprodukter erbjuds. De bemyndigas även att, på både växtskyddsmedelsområdet och biocidområdet, meddela föreskrifter, dels om att länsstyrelsen ska erbjuda den utbildning som de föreskrivande myndigheterna har det övergripande ansvaret för, dels om hur utbildningarna ska genomföras. De bemyndigas också att meddela föreskrifter om att länsstyrelsen ska pröva frågor om användningstillstånd och dispens från krav på utbildningsbevis.