Yttrande över förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2017:15) om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Med anledning av att EU-kommissionen har lämnat förklaringar till hur stödet för gemensamma fonder bör hanteras föreslår Jordbruksverket ändringar i föreskrifter (SJVFS 2017:15) om producentorganisationer för frukt och grönsaker.

 

Ändringarna avser en mängd paragrafer i tre olika kapitel samt ett antal bilagor till föreskrifterna.

De ändringar som, enligt förslagsställaren, medför effekter av betydelse för berörda företag omfattar följande:

 

2 kap. 6 § om medlemmars skyldighet att leverera produkter till producentorganisationerna

Det fastställs i producentorganisationernas stadgar vilka företag som behöver följa kraven om leverans till organisationerna.

 

3 kap. 7 § om driftsfonder

Producentorganisationen ska beräkna värdet av sin saluförda produktion under referensperioden. Referensperioden ska vara det räkenskapsår som organisationens stämma senast fastställt i resultaträkning och balansräkning. Ändringen gör det möjligt för producentorganisationer med brutet räkenskapsår att använda ett tidigare år som referensår.

 

3 kap. 11 § om gemensamma fonder

Medlemmar i en producentorganisation som inte har haft en minskad inkomst ska, enligt EU:s bestämmelser, inte få ta del av fonden. I 11 § läggs därför till en punkt om att detta ska framgå av producentorganisationens stadgar.

 

3 kap. 11 b §

Det anges att den aktuella inkomstminskningen ska avse produkter som producentorganisationen är erkänd för.

 

Inkomstminskningen som ska föreligga för att fondens medel ska få användas ska antingen avse producentorganisationens saluförda produktion av den aktuella produkten eller ökade insatskostnader för den aktuella produkten. Det innebär att fondens medel även kan användas när det föreligger negativa marknadsförhållanden för enbart någon eller några produkter. Ändringen innebär också att stöd även kan lämnas när en inkomstminskning beror på ökade insatskostnader.

 

Det fastställs att bestämmelsen om hur stor del av producentorganisationens förlorade årsinkomst som stöd får lämnas för ska beräknas per produkt som organisationen är erkänd för.

 

Bilaga 6 om ansökan om utbetalning av förskott och frisläppande av säkerhet för producentorganisationer

Det fastställs att i de fall det ansökta beloppet uppgår till mer än en tredjedel av det belopp som producentorganisationerna som högst kan söka i förskott under det aktuella året ska ansökan även innehålla uppgift om varför ansökan överstiger beloppet samt insatsnummer och belopp för de insatser som innebär att det ansökta beloppet är så högt för den aktuella perioden. Firmatecknaren ska försäkra att organisationen har använt det förra förskottet enbart till insatser som omfattas av verksamhetsprogrammet och kommer att använda det nya förskottet endast till sådana insatser.

 

Det anges att ansökan ska innehålla uppgift om vilken tertial som ansökan om frisläppande av säkerhet avser, istället för vilka månader ansökan avser.

 

Kravet tas bort på att producentorganisationerna vid ansökan ska skicka med utdrag ur bokföringen som visar att organisationen eller dess medlemmar har betalat sin del till driftsfonden under den föregående perioden.

 

En redovisning ska skickas med ansökan som visar att producentorganisationen har nyttjat eventuella förskott från föregående period.

 

Det anges att om producentorganisationen inte har lämnat tillräcklig säkerhet sedan tidigare ska sådan skickas med som bilaga till ansökan.

 

Bilaga 7 om ansökan om utbetalning av stöd

Det fastställs att producentorganisationerna kan skicka in underlag som styrker att inkomsten för de aktuella produkterna totalt sett har minskat med minst 20 procent under det aktuella verksamhetsåret. Detta istället för att organisationerna ska skicka in underlag som styrker att värdet för produkterna minskat med minst 35 procent under en period på minst fyra veckor. Vidare anges att producentorganisationer som söker stöd för komplettering av gemensamma fonder där inkomstminskningen beror på ökade insatskostnader ska de skicka in underlag som visar att beräkningen av insatskostnaderna är gjorda och verifierade av oberoende kvalificerad person eller professionellt organ och att de bygger på tillförlitlig data.