Yttrande över förslag till ändring i Kemikalie-inspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Ändringarna i föreliggande förslag gäller i princip uppdaterade referenser och definitioner samt strykningar av relevanta bestämmelser med anledning av att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1107/2009 om bekämpningsmedel börjar tillämpas den 14 juni 2011. I övrigt föreslås nya regler om redovisning av mängduppgifter om parallellhandlade bekämpningsmedel. Vidare ändras reglerna om märkning av biologiska bekämpningsmedel i form av nematoder, insekter och spindeldjur. Genom EU-förordningen kommer parallellhandel att tillåtas under bestämda förutsättningar. För dessa krävs, liksom för övriga bekämpningsmedel, en redovisning av de mängder som satts ut på den nationella marknaden.