Yttrande över förslag till ändring i Kemikalie-inspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Ändringarna i föreliggande förslag gäller i princip uppdaterade referenser och definitioner samt strykningar av relevanta bestämmelser med anledning av att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1107/2009 om bekämpningsmedel börjar tillämpas den 14 juni 2011. I övrigt föreslås nya regler om redovisning av mängduppgifter om parallellhandlade bekämpningsmedel. Vidare ändras reglerna om märkning av biologiska bekämpningsmedel i form av nematoder, insekter och spindeldjur. Genom EU-förordningen kommer parallellhandel att tillåtas under bestämda förutsättningar. För dessa krävs, liksom för övriga bekämpningsmedel, en redovisning av de mängder som satts ut på den nationella marknaden.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()