Yttrande över förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (2008:3) om bekämpningsmedel

Remissen innehåller förslag som ska underlätta en avveckling av tidsbegränsade nationella undantag från direktiv 98/8/EG om utsläppande på marknaden av biocidprodukter. Företag som fortsatt vill saluföra sådana produkter ska enligt förslaget lämna en anmälan per aktuell biocidprodukt. Syftet är att skapa planeringsutrymme inför de krav på tillståndsansökan som kommer att gälla också de i Sverige inte tillståndspliktiga produktgrupperna. I den upprättade konsekvensutredningen anges att det föreslagna anmälningsförfarandet leder till vissa engångskostnader för berörda företag men att dessa balanseras bl.a. av att företagen kan få minskade kostnader i samband med att EG-reglerna måste tillämpas fullt ut. Regelrådet ansluter sig till denna bedömning och tillstyrker förslaget.