Yttrande över förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

Remissen innehåller förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien. Avsikten med förslaget är att cirka 70 livsmedelsföretag som bedriver fäbodsveksamhet även fortsättningsvis ska kunna producera och sälja mjölkprodukter. Dessa företag har svårt att hålla kylkedjan för obehandlad mjölk och därmed även svårt att efterleva vissa krav för hygien och kontroll som ställs upp av EU. Livsmedelsverket föreslår därför att sådan mjölkråvara för framställning av vissa fäbodprodukter ska undantas från EU-kraven och att aktuella livsmedelsföretag i stället genom dokumenterade särskilda rutiner ska visa hur syftet med EU-kraven kan tillgodoses.