Yttrande över förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 1993:2) till skogsvårdslagen (1979:429)

Remissen innehåller – såvitt Regelrådet kan förstå – förslag till ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 1993:2) till skogsvårdslagen (1979:429). Förslaget synes närmare bestämt innebära dels att området för bekämpning av granbarkborren utvidgas till att omfatta vissa kommuner i Västernorrlands län, dels att avverkning ska utföras så att bekämpning av granbarkborren inte försvåras och dels att Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2007:1) om bekämpningsåtgärder ska upphävas.