Yttrande över förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen (SKSFS 1993:2)

De föreslagna föreskriftsändringarna föranleds av vissa ändringar i skogsvårdslagen (1979:429). Förslaget medför bl.a. att anmälan om skogsavverkning i vissa fall inte behöver göras samt att fler uppgifter måste lämnas i samband med en anmälan om uttag, innefattande stubbar, av skogsbränsle. En sådan anmälan ska innehålla en beskrivning av vilka trädslag och andel av respektive trädslag som uttaget avser samt vilken brytningsteknik som ska användas.