Yttrande över förslag till ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:13) om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår ändringar av myndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:13) om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar och allmänna råd som kompletterar dessa föreskrifter. I huvudsak innebär ändringsförslagen att de speciella kompetenskrav som ställs på ackrediterade organ som verkar inom det kärntekniska området förs över från SWEDAC:s (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) föreskrifter till SSMFS 2008:13. Utöver dessa kompletteringar föreslås ändringar innebärande en utvidgning av föreskrifternas tillämpningsområde så att de även omfattar styrstavar, att tillståndshavare ska se till att det avsätts tillräckligt med tid för tillverknings-, installations- och återkommande kontroll samt att ackrediterade kontrollorgan får utvidgade uppgifter i samband med kontroll vid tillverkning.