Yttrande över förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) och i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007) om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Genom de föreslagna ändringarna i tullordningen införs ett krav på att den som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande ska avvisera Tullverket innan varorna frigörs för fri omsättning eller exportförfarande. Förslaget innebär att varorna får disponeras fritt först sedan företaget mottagit ett beslut om detta från verket. Syftet med aviseringen är att möjliggöra kontroll av aktuellt gods före frigörandet. Vidare preciseras vilka uppgifter som tillståndshavarnas bokföring ska innehålla samt godtas att tillståndshavaren inte själv har tillstånd till elektronisk uppgiftsinlämning utan anlitar ett ombud som har ett sådant tillstånd. Förslaget utgör en anpassning till Kommissionens förordningar (EG) 1875/2006 och (EG) 1192/2008 som gäller krav på bokföring och elektronisk uppgiftsinlämning vid förenklade förfaranden.