Yttrande över förslag till ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

I remissen föreslås ett antal ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område till följd av en ny EG-förordning om kontroll på fiskets område, kontrollförordningen. Kontrollförordningen kommer att medföra ökade krav på uppgiftslämnande men lämnar också utrymme för att medge undantag från såväl reglerna om avräkning av fiskedagar i Östersjön som reglerna om avräkningsnotor vid försäljning av fisk. De föreslagna föreskrifterna innehåller vidare ett antal ändringar till följd av den nya s.k. IUU-förordningen, rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och reglerat fiske. Därtill föreslås att ett nytt 6 a kap. införs i föreskrifterna som en följd av rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys. Det nya kapitlet anges inte innebära några ytterligare förpliktelser för enskilda fiskare utan utgör enbart ett tydliggörande av de uppgifter som enligt förordningen ska registreras och rapporteras. I fråga om yrkesfiskets rapportering om försäljning av fisk från sötvatten föreslås att fiskarenas skyldighet att månatligen rapportera försäljningspris ska upphöra. I stället läggs ett årligt rapporteringsansvar på dem som yrkesmässigt köper sådan fisk. Förslaget anges innebära en administrativ lättnad för omkring 190 fiskare medan tio till femton förstahandsmottagare får en ökad administrativ börda. Slutligen föreslås ett flertal förenklingar och förtydliganden av de aktuella föreskrifterna.