Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter (2017:3) om användning och kontroll av trycksatta anordningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Arbetsmiljöverket föreslår både att upphäva de nya bestämmelserna om ackrediterad certifiering av pannoperatörer (som är beslutade men ännu inte trätt i kraft) och att återinföra de tidigare bestämmelserna som gällde före ikraftträdandet av AFS 2017:3. Detta mot bakgrund av att certifieringen i praktiken har blivit betydligt dyrare och mer komplicerat än vad Arbetsmiljöverket hade uppskattat. Dessutom indikerar uppgifter från certifieringsorganen att endast hälften av pannoperatörerna klarar certifieringsprovet vid första försöket.

Förslagsställaren redogör utförligt för bakgrund och syfte med förslaget samt alternativa lösningar och förslagets överrensstämmelse med EU-rätten i sin konsekvensutredning. Vidare redovisas en fullständig beskrivning av särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser samt berörda företag utifrån antal och bransch. Regelrådet finner dock att det saknas en fullständig beskrivning avseende ett flertal andra företagsspecifika delar. Det saknas framför allt en beskrivning av berörda företagens storlek, kostnader och tidsåtgång. Därutöver saknas även en fullständig beskrivning av påverkan på konkurrensförhållandena för berörda certifieringsorganen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag