Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifterna om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget innehåller bestämmelser om att fondbolag, förvaltningsbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF) varje kvartal ska lämna ytterligare uppgifter till Finansinspektionen. För förvaltade värdepappers- och specialfonder ska de lämna uppgifter om förvaltningsavgifter, prestationsbaserade avgifter, typ av fond, jämförelseindex, aktiv risk och exponeringar. För specialfonder ska de även lämna uppgifter om standardavvikelser. Det föreslås även en ändring av tidpunkten för att rapportera innehaven i specialfonder med begränsad möjlighet att förvärva och lösa in andelar. Förslaget innehåller vidare bestämmelser om att årsberättelsen för en värdepappers- eller specialfond ska innehålla uppgifter om de granskningar av ersättningspolicyn som har gjorts under året. Utöver dessa bestämmelser föreslås en del rättelser och redaktionella ändringar. Förslagen innebär ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.