Yttrande över förslag till ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring och till ändringar i Jordbruksverkets allmänna råd (2005:1) om lagring och spridning av gödsel m.m.

I remissen föreslås ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Bakgrunden är att EG-kommissionen till Sverige har framfört att tidigare remitterat föreskriftsförslag inte har varit tillräckligt för att direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (nitratdirektivet) ska anses genomfört. De föreslagna föreskrifterna innehåller bl.a. en bestämmelse (20 §) om att jordbruksföretag inom nitratkänsliga områden som använder gödselmedel måste dokumentera sin beräkning av gödslingsbehovet i en växtodlingsplan eller motsvarande. I den upprättade konsekvensutredningen anges att denna dokumentationsskyldighet är en följd av att kommissionen ansett att Sveriges nuvarande regler varit för oprecisa för att uppfylla nitratdirektivets krav. Enligt konsekvensutredningen kan skyldigheten uppskattas medföra en administrativ kostnad för berörda företag på omkring 3,2 miljoner kronor per år.