Yttrande över förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Remissen innehåller förslag som innebär att övergångsperioden då svenska regler får tillämpas vid prövning av biocidprodukter förlängs till den 14 maj 2014. Vidare föreslås att undantag från kravet på godkännande ska gälla för biocidprodukter vilka endast består av livsmedel eller foder som används som repellent eller attrahent i produkttyp 19. För biocidprodukter som är undantagna från kravet på godkännande ska uppgift lämnas om produkternas innehåll och användningsområde. Vidare föreslås ändringar vad gäller förutsättningar för märkning, godkännande och registrering av biocidprodukter. I bilagorna till föreskriften föreslås ändringar som bl.a. innebär att den s.k. utfasningstiden – den tid under vilken en produkt som redan finns ute på marknaden får säljas vidare för slutanvändning efter att produkten i fråga förbjudits – förkortas. Bakgrunden till förslagen är bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (biociddirektivet), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/107/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007.