Yttrande över förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel

I remissen ingår förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om
Bekämpningsmedel.

Det anges att förslaget innebär dels ändringar i 3 kap. 20 § kriterierna för hänförande av
växtskyddsmedel till behörighetsklasser, dels införandet av en ny bestämmelse, 3 kap.
21 §, som medger undantag från det av regeringen föreslagna förbudet i 2 kap. 37 §
2–6 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel (fortsättningsvis
bekämpningsmedelsförordningen) att använda växtskyddsmedel inom vissa områden. Specifikt innebär detta att förbuden mot att använda växtskyddsmedel inom vissa områden inte gäller växtskyddsmedel
vilkas samtliga verksamma ämnen är godkända som verksamma ämnen med låg risk enligt Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011, eller har förtecknats i bilaga 15 till de föreslagna föreskrifterna. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.