Yttrande över förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag om att genomföra rådets direktiv 2013/51/Euratom av den 22 oktober 2013 om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten (E-DVD). Direktivet föreslås genomföras genom ändringar av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) (dricksvattenföreskrifterna). De huvudsakliga ändringarna Livsmedelsverket föreslår utgörs av att ett nytt begrepp ”parametervärde” införs i föreskrifterna. Begreppet är besläktat med ”gränsvärde” men till skillnad från avvikelser från gränsvärde, vilka alltid måste åtgärdas, medför ett överskrivande av ett parametervärde endast krav på åtgärder om risker för människors hälsa har identifierats. Gränsvärdet för tritium föreslås ändras till ett parametervärde och parametervärden föreslås även för total alfa- och betaaktivitet. Vidare föreslås regler för undersökning av nämnda värden samt beräkningar av indikativ dos. För de fall värdena överskrids föreslås också regler med innebörd att orsaken till överskridandet omedelbart ska utredas. I samband med detta föreslås krav på att en bedömning ska göras avseende vilka risker överskridandet kan ge upphov till. Det föreslås vidare att i det fallet risker identifieras så ska korrigerande åtgärder vidtas. Det föreslås också vissa redaktionella ändringar för att anpassa föreskrifterna till direktivet.

Taggar:

dricksvatten