Yttrande över förslag till EU-förordning om förpackningar och förpackningsavfall

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning COM (2022) 677 final.

I remissen anges att syftet med förslaget är att förebygga och minska förpackningsavfall, öka återanvändning och högkvalitativ materialåtervinning samt skapa en marknad för återvunnet material. Detta ska styra förpackningssektorn mot klimatneutralitet till 2050, underlätta för konsumenter, skapa nya affärsmöjligheter och öka Europas självförsörjningsgrad. Förslaget är en del av genomförandet av kommissionens gröna giv och bygger på kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi. Den föreslagna förordningen omfattar förpackningens hela livscykel från design och utformning av förpackningen till insamling och hantering av förpackningsavfall. En viktig del av förslaget anges vara att det går från att vara ett EU-direktiv till att bli en EU-förordning. Syftet med det är att bidra till en harmoniserad inre marknad samt att minska den administrativa bördan och underlätta för ekonomiska aktörer.

Förslaget innebär att ekonomiska aktörer måste begränsa användningen av onödiga förpackningar och anpassa utformning och design så att förpackningarnas volym och vikt minimeras. Vidare förbjuds vissa former av förpackningar såsom exempelvis engångsförpackningar för mat och dryck när de konsumeras på restauranger och caféer etcetera. Det införs mål riktade till ekonomiska aktörer som tillhandahåller förpackningar inom utpekade sektorer som innebär att en viss andel av förpackningarna ska vara återanvändbara eller påfyllnadsbara. Exempelvis finns mål uppsatta för transportförpackningar inom e-handeln, juicer och läskedryck med mera. Därutöver införs även nya regler kring komposterbara förpackningar, återvunnen råvara i plastförpackningar, märkning och avfallshantering.

Det bakomliggande förslaget

Förslag