Yttrande över förslag till föreskrifter om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att förslagsställaren beskriver en ny förenklad process för företag att ansöka om att få tillstånd att hantera nödlidande kreditavtal. Förslagsställaren har beskrivit bakgrund, syfte och vilka företag som påverkas; deras storlek, bransch och antal. Förslagsställaren beskriver också själva ansökningsförfarandet genom att bifoga formulär, men också genom att beskriva förändringen av kostnader för företag samt hur dessa kostnader påverkar små och stora företag. En beskrivning av hur verksamheterna påverkas av de nya reglerna och hur konkurrensen påverkas särskilt för små företag hade varit behövligt att få mer information om. Överensstämmelsen med EU-rätt beskrivs och är godtagbar.

Sammantaget finner Regelrådet att förslagsställaren har beskrivit processen och kostnader som uppstår till följd av förändrade regler gällande ansökningar. Även förenklade och tidsbesparande motiv för förslaget har beskrivits vilket gör att förståelsen ökar.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen  uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag