Yttrande över förslag till föreskrifter om kontoföring och registrering i unionsregistret

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det anges i remissen att det sedan 2005 finns ett system inom EU för utsläppshandel, EU Emission Trading System (EU ETS). Handeln med utsläppsrätter är ett av EU:s viktigaste verktyg för att nå åtagandet om minskade utsläpp av växthusgaser. EU:s utsläppshandelssystem bygger på att ett tak sätts för de totala utsläppen och den tillåtna mängden utsläpp fördelas sedan på utsläppsrätter. Vidare anges att enligt EU:s handelsdirektiv är varje medlemsstat skyldig att upprätta och driva ett nationellt register för bokföring av transaktioner av utsläppsrätter inom EU:s handelssystem. Från och med juni 2012 använder EU en gemensam IT-plattform för de nationella registren, det så kallade unionsregistret. Alla överföringar, verifiering av utsläpp och överlämnade utsläppsrätter i EU:s handelssystem och handel under Kyotoprotokollet sker i unionsregistret. Även privatpersoner och organisationer kan handla med utsläppsrätter eller enheter från Kyotoprotokollet. För att kunna handla direkt inom EU:s handelssystem krävs ett konto i unionsregistret. I unionsregistret noteras enbart avslutade transaktioner mellan två parter.

Vidare anges att Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är nationell administratör för unionsregistret (kontoföringsmyndighet) enligt 2 kap. 4 § förordning (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser och administrerar den svenska delen av unionsregistret. Förslagsställaren anger att den 1 januari 2021 inleddes den fjärde handelsperioden inom EU:s utsläppshandelssystem som sträcker sig fram till 2030. Den 1 januari 2021 trädde även lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser och förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser i kraft.

Förslagsställaren konstaterar att i de nuvarande föreskrifterna (STEMFS 2016:4) om register för utsläppsrätter finns ett antal bestämmelser som behöver ändras i samband med den nya handelsperioden. Föreskrifterna behöver ändras med anledning av ikraftträdandet av den nya lagen respektive förordningen om vissa utsläpp av växthusgaser ovan men även med hänsyn till ändringar som skett i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1122 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller unionsregistrets funktion (registerförordningen) som reglerar unionsregistrets funktion. Förslagsställaren föreslår även att de nya föreskrifterna ska ersätta nuvarande föreskrifter. Därutöver anges en utförlig beskrivning av specifika ändringar i de föreslagna föreskrifterna jämfört med nuvarande föreskrifter i avsnitt 1.1 i konsekvensutredningen.

Regelrådet finner redovisningen av bakgrund och syfte godtagbar.

Det bakomliggande förslaget

Förslag