Yttrande över förslag till föreskrifter om särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Tillverkare, importörer och distributörer ska kunna söka tillfälligt tillstånd att till och med den 30 juni 2021 tillverka, importera och distribuera personlig skyddsutrustning för bruk inom hälso- och sjukvård, som inte är CE-märkt enligt förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning, hos Arbetsmiljöverket. Utrustningen ska uppfylla de tillämpbara väsentliga hälso- och säkerhetskraven i EU-förordningen och får endast användas av särskilt utpekade verksamheter, t.ex.  hälso- och sjukvården, försvarsmakten, polisen, räddningstjänst och ambulanspersonal, äldreomsorg, hemtjänst och kriminalvård, och måste ha tillhandahållits av s.k. behörig myndighet, som i detta fall även inkluderar privata aktörer. Föreskrifterna omfattar även skyddsmask 90. Arbetsgivare ska i första hand välja CE-märkt personlig skyddsutrustning. I fallet med skyddsmask 90 gäller detta inte om behovet av sådana andningsskydd är större i annan verksamhet och detta har meddelats arbetsgivaren genom myndighetsbeslut eller på annat sätt. Arbetsgivaren ska säkerställa att skyddsmask 90 med skyddsfilter 90 ger motsvarande nominell skyddsfaktor som CE-märkt andningsskydd och filter. Skyddsutrustning som har tillfälligt tillstånd av Arbetsmiljöverket får användas t o m den 31 december 2021, under särskilda villkor som rör exempelvis inköp i enlighet med nuvarande föreskrifter (AFS 2020:2), som upphör att gälla det datumet, att inköp gjorts senast 30 juni 2021 och att sista förbrukningsdag enligt tillverkaren inte har infallit före utgången av december 2021. Föreskrifterna är en specialreglering i förhållande till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning, och har företräde framför dem i tillämpliga delar. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.