Yttrande över förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om lediga jobb och rekryteringsbehov (SCB-FS 2024:X)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Statistikmyndigheten (SCB) har utvecklat en ny undersökning, Lediga jobb och rekryteringsbehov (LOR), som ska ersätta de tre nuvarande undersökningarna med frågor om lediga jobb och arbetskraftsbrist. Detta mot bakgrund av att uppgiftslämnarbördan till de nuvarande undersökningarna har bedömts vara oproportionerligt i förhållande till användarnas nytta av statistiken. Förslagsställaren konstaterar dock att det är fler frågor som samlas in med uppgiftsskyldighet i den nya undersökningen jämfört med nuvarande undersökningarna men till en sammantaget lägre uppgiftslämnarkostnad.

Förslagsställaren redogör utförligt för bakgrund och syfte med förslaget samt alternativa lösningar, tidpunkt för ikraftträdande, behovet av speciella informationsinsatser och förslagets överrensstämmelse med EU-rätten i sin konsekvensutredning. Regelrådet kan vidare konstatera att Statistikmyndigheten på ett godtagbart sätt har redovisat samtliga företagsspecifika delar i sin konsekvensutredning.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag