Yttrande över förslag till föreskrifter om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition samt föreskrifter om användning och överlåtelse av pyrotekniska artiklar och ammunition

Förslaget införlivar EU:s direktiv 2013/29/EU som reviderar direktivet 2007/23/EG om gemensamt godkännandeförfarande av pyrotekniska artiklar. Revideringen handlar, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), endast om en omformulering, utan ändring i sak och har, enligt myndigheten, redan införlivats i Sverige, då direktivet 2007/23/EG införlivades genom MSBFS 2010:2.

Förslaget omfattar även ett införlivande av ett nytt genomförandedirektiv 2014/58/EU om inrättandet av ett system för spårbarhet av pyrotekniska artiklar. Regleringen innebär att tillverkare, importörer och anmälda organ måste utöka sina register över de pyrotekniska artiklar som de hanterar, med en uppgift om registreringsnumret.

De föreslagna föreskrifterna sätter också riktlinjerna för ett utbildnings- och certifieringssystem för personer med specialistkunskap och fastställer utbildningsinnehållet. Det senare är en förutsättning för att utbildningsorganisationer ska kunna bli godkända för att bedriva den föreslagna utbildningen.

Förslaget innehåller även undantag från det lagstiftade godkännande- respektive tillståndskravet för överlåtelse och användning av vissa pyrotekniska artiklar och ammunition under specifika villkor, där avsaknaden av tillståndet inte bedöms riskera försämrad säkerhet i hantering av explosiva varor.

Regleringen föreslås träda ikraft den 1 maj 2015.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.